کادر مدرسه  
 
 

   مسئولین مدرسه مجموعه ای از کارآمدترین دبیران تهران را گزینش کرده و پس از آموزش های لازم به خدمت گرفته است بهره گیری از نیروی جوانی و تجربه ترکیبی مناسب از تحرک، پویایی، خلاقیت و اندیشه را در فضای مدرسه حاکم کرده است.

 
 
   
 
 
  معرفی کادر