Top
کادر مدرسه

   مسئولین مدرسه مجموعه ای از کارآمدترین دبیران تهران را گزینش کرده و پس از آموزش های لازم به خدمت گرفته است بهره گیری از نیروی جوانی و تجربه ترکیبی مناسب از تحرک، پویایی، خلاقیت و اندیشه را در فضای مدرسه حاکم کرده است.

 
معرفی کادر