دومین جلسه تشکیل شورای دبیران  
 
 
 • چکیده ای از مطالب:
 • تشکر و قدردانی از زحمات همکاران
 • طراحی سوالات ترم اول مطابق با بارم بندی
 • طراحی سوالات آزمون در خانه
 • کارنامه ترم اول دانش آموزان همراه با برگزاری نمایشگاه دستاورد های دانش آموزان
 • طرح آمادگر در نیمه ی دوم آذر ماه
 • فعال بودن دپارتمان ها
 • توجه بیشتر به مدبر به عنوان راه ارتباطی مدرسه ، اولیاء و دانش آموزان
   
 •  
 •