کیانا مریدپور(محور آزمایشگاه)
 
کسب افتخار آمیز رتبه ی برتر منطقه ای چهارمین جشنواره نوجوان خوارزمی توسط کیانا مریدپور دانش آموز پایه هفتم
 
 
 
 
 
  پریناز لشگری (محور آزمایشگاه)  
 
 
کسب افتخار آمیز رتبه ی برتر منطقه ای چهارمین جشنواره نوجوان خوارزمی توسط پریناز لشگری دانش آموز پایه هفتم
 
 
 
   
 
 
  مدیر مدرسه سرکار خانم سیفی(محور آزمایشگاه)  
 
 
کسب افتخار آمیز رتبه ی برتر منطقه ای چهارمین جشنواره نوجوان خوارزمی