ایمیل مدرسه
 
info@darolelm.org  
 
مدبر
 
 
آدرس اینستاگرام
 
darolelm    
 
 
 
  تلفن های مدرسه   
 
 
021-44070046
021-44093606
021-44078069
 
   
 
 
  تلگرام های مدرسه  
 
 

t.me/darolelmschool                            پایه هفتم
 
t.me/DarolelmOfficialCahnnel       پایه هشتم
 
t.me/darolelmkhabar7                      پایه نهم