چهارمین جلسه شورای دبیران  
 
 
چهارمین جلسه شورای دبیران روز یکشنبه مورخ97/09/11 برگزار شد.
 
  • چکیده ای از مطالب مطرح شده به شرح ذیل می باشد:
  • جمع بندی و ارزیابی گام دوم
  • درخواست از دبیران جهت تحویل سوالات امتخانی ترم اول ، آزمون در خانه و طرح درس ها
  • بررسی وضعیت درسی دانش آموزان و برگزاری کلاس های جبرانی
  • آماده سازی فضای مدرسه و نحوه برگزاری امتحانات ترم اول