سومین جلسه ی تشکیل شورای دبیران  
 
 
سومین جلسه شورای دبیران  روز شنبه در تاریخ 97/08/05 برگزار شد.

چکیده ای از مطالب مطرح شده :

ارزیابی برنامه های گام اول و نقاط صعف و قوت دانش آموزان

بررسی برنامه های گام دوم

بررسی اردوهای درون و برون شهری

صحبت در خصوص اجرای مراسمات اربعین و صفر