عناوین مطرح شده در جلسه دبیران
 
 • اولین جلسه ی شورای دبیران مورخ 97/06/04 برگزار شد.
   
 • چکیده ای از عناوین این جلسه به شرح ذیل می باشد:
 •  
 • تقدیر و تشکر از دبیران در خصوص برگزاری پایگاه های تابستانه
 • جلسه توجیهی برای دانش آموزان
 • آزمون های آنلاین
 • بودجه بندی دروس و طرح درس ها
 • اردوهای مطالعاتی دانش آموزان
 • طرح تشویقی دانش آموزان
 • جلسات امتحانی دانش آموزان
 
 
  اولین جلسه شورای دبیران