مقررات مدرسه  
 
 

در صورتیکه غیبت دانش آموز تا ساعت 8 صبح از طرف اولیای وی به مدرسه اطلاع داده نشود، تخلف انضباطی محسوب می شود.