ساعات کاری مدرسه  
 
 
ساعات کاری مدرسه :شنبه تا چهارشنبه 7 الی 2:45