دپارتمان ریاضی
 
 
دپارتمان علوم آزمایشگاهی
 
 
دپارتمان علوم اجتماعی
 
 
دپارتمان مهارت و خلاقیت
 
 
 
   
 
 
 
   
 
  دپارتمان زبان انگلیسی، عربی و ادبیات فارسی
 
  دپارتمان علوم قرآنی
 
  دپارتمان ورزش و سلامت
 
  دپارتمان هدایت تحصیلی